Foreningens historie – forløperne til dagens EP

Lysverkets Funksjonærforening ble stiftet 1. mars 1921. Møtet ble avholdt i Håndtverks-og Industriforeningens sagerhall. Per O. Breidahl ble valgt til foreningens første leder. Det var 44 medlemmer tilstede og medlemskontigenten ble satt til kr 5,- pr måned. I løpet av de neste 20 år økte medlemstallet til 1550!

Foreningen ble tilsluttet Kommunale Tjænestemænds Landsforbund, men gikk i 1923 over til Norsk Kommuneforbund som i 2003 ble til Fagforbundet etter sammenslåing med Norsk Helse og Sosialforbund. Fagforbundet er det desidert største forbundet i LO med 300 000 medlemmer.

Fra kommunal etat til privat aksjeselskap
I 1992 gikk Oslo Lysverker fra å være en kommunal etat til å bli et selvstendig aksjeselskap heleid av Oslo kommune.
Det nye selskapet tok navnet Oslo Energi AS. Dette medførte at foreningen skiftet navn til Oslo Energis Personal Forening.

I 1996 delte man så selskapet opp i to selskaper, Oslo Energi Holding og Viken Energinett. Dette medførte igjen nødvendigheten av et navnebytte.
For å minske behovet for fremtidige navneendringer grunnet oppkjøp, fusjoner eller fisjoner tok foreningen navnet Energiansattes Personalforening (EP).

Fusjoner, fisjoner og store endringer
Både 90-tallet og overgangen til 2000-tallet innebar mange endringer, og foreningen måtte også tilpasse seg en ny hverdag – blant annet med et mer vidtfavnende navn.
Foreningen er i dag tilknyttet flere bedrifter som tidligere var en del av Oslo Lysverker og av innfusjonerte bedrifter. For å rendyrke bedriftsorganisasjonene er det foretatt flere fusjoner og fisjoner som har medført at medlemmene er ansatt i bedrifter som både er heleid, deleid av Oslo Kommune og av andre eiere.

Dette har foreningen tatt hensyn til i måten en er organisert seg på hvor hovedsaken har vært at den enkelte medlem skal bli godt ivaretatt både lønns- og personalmessig og være kjent med hvem de skal forholdet seg til. Medlemmene blir i dag ivaretatt ved lokale tillitsvalgte i den enkelte bedrift, men ved tarifforhandlinger og ved andre utfordringer går foreningens ledelse inn og bistår de lokale tillitsvalgte.
Helt siden stiftelsen i 1921 har foreningen hatt som formål å:
• søke å organisere alle arbeidstakere som kommer inn under foreningens organisasjonsområde
• ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen
• medvirke til at avtaler om medbestemmelse blir oppfylt
• fremme agitasjons- og opplysningsvirksomheten
• passe på at medlemmene har gode lønns- og arbeidsvilkår
• overvåke at arbeids- og miljølovens bestemmelser blir fulgt
Foreningen har alltid vært åpen for forandringer og nødvendige omstillinger. Særlig fra midten av 1980- tallet og frem til i dag har man sett nødvendigheten av den store omstruktureringen som har vært innenfor energisektoren. Den har i alle disse prosesser ofte vært i forkant av prosessene, slik at våre tillitsvalgte har kunnet være med på å styre utviklingen til det beste for våre medlemmer.

Dette blir ikke mindre aktuelt i årene som kommer.